Opis działalności PTLR

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2004 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się. W swojej działalności skupia się w szczególności na problematyce leczenia i opieki nad ranami niegojącymi się, takimi jak owrzodzenia podudzi (żylakowate i tętnicze) oraz odleżyny. W Polsce te dwa schorzenia w ciągu roku przysparzają cierpień u około pół miliona chorych. W większości przypadków leczenie nie jest prowadzone w sposób nowoczesny, co nie tylko wydłuża jego czas i często prowadzi do pogorszenia stanu rany, ale też generuje wyższe nakłady finansowe leczenia niż w przypadku nowoczesnych metod terapii.

Aby to zmienić, kluczowym działaniem PTLR jest szeroka edukacja środowiska medycznego. W tym zakresie głównym dążeniem PTLR jest podejmowanie współpracy z innymi towarzystwami medycznymi w zakresie opracowania i realizowania programów szkolenia lekarzy i pielęgniarek i wprowadzania w praktykę kliniczną standardów postępowania doskonale sprawdzonych w krajach Europy Zachodniej. Towarzystwo prowadzi działalność naukową i edukacyjną w zakresie leczenia ran o różnej etiologii, stąd obecność w naszych szeregach wielu chirurgów ogólnych i dziecięcych, specjalistów leczenia oparzeń, chirurgów naczyniowych, dermatologów, pielęgniarek różnych specjalności, lekarzy rodzinnych, itd. PTLR jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką leczenia ran.

 

Do kluczowych celów statutowych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran należą:

Działanie na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran o różnej etiologii w Polsce oraz udostępnianie postępów w tej dziedzinie ogółowi polskich lekarzy różnych specjalności oraz pielęgniarkom.

 

Organizowanie forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym gronie specjalistów zajmujących się leczeniem ran i szkoleniem środowiska medycznego w zakresie nowoczesnego leczenia ran.

 

Działanie na rzecz zwiększenia dostępności nowoczesnego leczenia ran w Polsce.

 

Działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do postępowania lekarzy i pielęgniarek.

 

Działanie na rzecz wprowadzenia szkolenia z zakresu zasad leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek zarówno w programach kształcenia dyplomowego, jak i podyplomowego.

 

Działalność oświatowa i edukacyjna w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran.

 

Liczba członków rośnie szybko, ponieważ leczenie ran, a zwłaszcza postępowanie z raną niegojącą się, budzi coraz większe zainteresowanie i staje się codziennym problemem wielu klinicystów.

W trakcie dotychczasowej działalności PTLR zorganizowało trzy konferencje naukowo-szkoleniowe z udziałem gości z zagranicy.

Zarząd PTLR aktywnie uczestniczy w organizacji i patronuje wielu szkoleniom doskonalącym i dokształcającym dla lekarzy i pielęgniarek, dbając o ich wysoki poziom merytoryczny, a także popularyzuje wiedzę nt. leczenia ran przewlekłych podczas różnych spotkań i sympozjów. Opublikowano jak dotychczas kilka monografii znacząco poszerzających wiedzę w Polsce na temat leczenia i pielęgnowania ran przewlekłych. W ostatnich latach podjęto również pierwsze w Polsce badania dotyczące oceny skuteczności leczenia owrzodzeń żylnych goleni metodą kompresjoterapii warstwowej (Bydgoszcz), a także badania epidemiologiczne pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran oceniające występowanie owrzodzeń w obrębie kończyn dolnych (Opole, Bydgoszcz).

Poza szerokimi działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi, Zarząd PTLR stale podejmuje  kroki formalne, mające na celu zwrócenie uwagi odpowiednim władzom na konieczność zwiększenia dostępności nowoczesnych opatrunków dla chorych z raną przewlekłą. Członkowie Zarządu PTLR wraz z POLMED-em i Ministerstwem Zdrowia wypracowali wspólny konsensus podziału głównych grup opatrunków do leczenia ran przewlekłych. Obecnie, w wyniku kilkuletnich starań, oczekujemy już na zatwierdzenie projektu i poszerzenie listy refundacyjnej o specjalistyczne opatrunki. Dalsze działania PTLR na rzecz chorych z raną przewlekłą dotyczą procedur postępowania miejscowego i ujęcia ich w katalogu świadczeń gwarantowanych.