Czasopismo Leczenia Ran
“Leczenie Ran | Polish Journal of Wound Management” to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członka Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA). Jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym skierowanym do specjalistów zajmujących się szerokim zakresem zagadnień związanych z procesem gojenia się ran – od podstaw patofizjologicznych, przez metody diagnostyczne i zastosowanie nowych technologii, po praktyczne sposoby leczenia.

Redaktorem naczelnym czasopisma Leczenie Ran jest pan prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień.

W czasopiśmie publikowane są prace naukowe będące przedmiotem zainteresowania badaczy i klinicystów zajmujących się leczeniem ran zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w tym prace oryginalne, przeglądowe, analizy przypadków, wytyczne postępowania i stanowiska ekspertów. Czasopismo przyjmuje również do publikacji listy do Redakcji, a także komentarze, wspomnienia, sprawozdania z krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji. Wszystkie nadesłane prace są oceniane w sposób podwójnie ślepy przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych. Od kwietnia 2023 roku jego wydaniem zajmuje się wydawnictwo Moc Media.

Liczba numerów w roku: 4. Wydanie internetowe czasopisma jest wersją oryginalną (referencyjną).