Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. W celu zwrócenia uwagi środowisk medycznych i społeczeństwa na nowoczesne metody leczenia ran, na podstawie uchwały założycieli z dnia 23 stycznia 2003 roku powołuje się stowarzyszenie pod nazwą „Polskie Towarzystwo Leczenia Ran” zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

3. Z dniem wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

4. Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

5. Siedzibą Towarzystwa jest Poznań.

6. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Towarzystwo może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności oddziały, sekcje, komisje i grupy robocze, działające na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, niniejszego statutu i stosownych regulaminów.

8. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

9. Towarzystwo używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd. Może również używać wyróżniającego je znaku graficznego oraz ustanowić własną odznakę członkowską na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

10. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Dla prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 2.

Celem Towarzystwa jest:

1. Działanie na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran o różnej etiologii w Polsce i udostępnianie postępów w tej dziedzinie ogółowi polskich lekarzy różnych specjalności o raz pielęgniarkom,

2. Organizowanie forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarny gronie specjalistów zajmujących się leczeniem ran i szkoleniem środowiska medycznego w zakresie nowoczesnego leczenia ran,

3. Działanie na rzecz zwiększenia dostępności nowoczesnego leczenia ran w Polsce,

4. Działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do postępowania lekarzy i pielęgniarek,

5. Działanie na rzecz wprowadzenia szkolenia z zakresu zasad leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek; zarówno w programach kształcenia dyplomowego, jak i podyplomowego,

6. Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia ran.

§ 3.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie dyskusji, konferencji, warsztatów i sympozjów dla lekarzy i pielęgniarek,

2. Organizowanie szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu nowoczesnego leczenia ran,

3. Rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu wiedzy na temat nowoczesnego leczenia ran,

4. Współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi w zakresie zasad leczenia ran,

5. Aktywny udział członków Towarzystwa w zjazdach organizacji naukowych w kraju i za granicą,

6. Działalność wydawniczą w zakresie popularyzacji nowoczesnego leczenia ran,

7. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami działającymi na rzecz praw pacjentów.


Rozdział III
Członkowie Towarzystw, ich prawa i obowiązki

§ 4.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 5.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. Członków – założycieli

2. Członków zwyczajnych,

3. Członków wspierających,

4. Członków honorowych.

§ 6.

Tytuł członka – założyciela posiadają osoby, które uchwaliły zawiązanie Towarzystwa. Mają oni prawo tym tytułem się posługiwać. W pozostałym zakresie przysługują im prawa i obowiązki członków zwyczajnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 7.

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykonujący zawód lekarza, pielęgniarki lub zajmujący się badaniami naukowymi, profilaktyką, leczeniem pacjentów lub kształceniem w tej dziedzinie.

§ 8.

1. Członkiem wspierającym może zostać – na swój wniosek – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością statutową Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, organizacyjną, rzeczową lub inną.

2. Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela.

§ 9.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Towarzystwa lub realizacji jego celów.

§ 10.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.

2. O przyjęcie w poczet członków Towarzystwa w charakterze członka wspierającego może ubiegać się osoba, która w deklaracji określi rodzaj oferowanego Towarzystwu wsparcia oraz posiada pisemną rekomendację czterech członków wprowadzających, w tym dwóch członków zwyczajnych i dwóch członków wspierających. Do czasu przystąpienia do Towarzystwa co najmniej dwóch członków wspierających, wystarczająca jest rekomendacja dwóch członków zwyczajnych.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

2) Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa,

3) Zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,

4) Korzystania z urządzeń świadczeń i pomocy Towarzystwa,

5) Noszenia odznaki Towarzystwa,

6) Zaskarżania uchwał władz Towarzystwa,

7) Oceniania działalności władz Towarzystwa,

8) Uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków z głosem stanowiącym lub w posiedzeniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym,

2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego lub biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w ust. 1 pkt.2-7, prawo udziału w posiedzeniach władz Towarzystwa z głosem doradczym oraz prawo wskazania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

3. Członek honorowy posiada prawa określone w ust.2 z wyłączeniem prawa wskazania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

§ 12.

1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) Aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa dla realizacji jego celów statutowych,

2) Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

3) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie,

4) Etycznego postępowania w działalności zawodowej i społecznej.

2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Towarzystwa świadczeń oraz przestrzegania regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 13.

1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2) Śmierci członka lub wykreślenia z właściwego rejestru osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej członkiem wspierającym Towarzystwa,

3) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń na rzecz Towarzystwa przez okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

4) Wykluczenia z Towarzystwa w przypadku:

a) Drastycznego naruszenia zasad statutowych, uporczywego nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa i regulaminów,

b) Popełnienia czynu niehonorowego i niegodnego członka Towarzystwa,

c) Pozbawienia członka będącego osobą fizyczną praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

d) Nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa,

e) Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy Towarzystwa, która tę godność nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. e) ust. 4, orzeka Zarząd, zawiadamiając członka o skreśleniu lub wykluczeniu z podaniem przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia służy członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu. Odwołanie wniesione po tym terminie podlega odrzuceniu. Odwołanie wniesione prawidłowo podlega rozpatrzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa i zasady ich organizacji

§ 14.

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

1. Kadencja wybieralnych władz Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór następuje spośród nieograniczonej liczy kandydatów – członków Towarzystwa w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Głosowanie należy zarządzić choćby jednego z obecnych członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

2. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów przez Walne Zebranie Członków.

3. W przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, powodującego zmniejszenie składu osobowego danej władzy poniżej statutowego minimum, skład osobowy tych władz jest uzupełniany automatycznie spośród niewybranych kandydatów do danej władzy, którzy uzyskali największą ilość głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczy członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

§ 16.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

3. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 750 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zjazdem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na pięciu członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin, uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo – wyborczym – raz na 3 (trzy) lata, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji wybieralnych władz Towarzystwa.

3. Każdy z członków Zarządu, jak również Komisji Rewizyjnej, ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2. W takim przypadku mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej bieżącej kadencji wygasają z dniem wyborów członków tych władz na następną kadencję.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa lub delegatów,

5. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od otrzymania żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt b) i c).

§ 18.

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania, bez uszczerbku dla postanowienia ust. 2 § 17.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:

a) W pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania

b) W drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po upływie pierwszego terminu) – przy obecności co najmniej 15 członków, uprawnionych do głosowania.

§ 19.

1. Do Kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

1) Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności tych władz i Towarzystwa,

3) Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) Uchwalanie budżetu Towarzystwa.

2. Zwyczajne Walne Zebranie może obradować również nad innymi sprawami.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) Określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,

2) Uchwalanie zmian Statutu,

3) Podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do innych organizacji,

4) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

5) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

6) Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu, w tym w szczególności od uchwał w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa oraz skreślenia lub wykluczenia członka z Towarzystwa,

7) Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej przez Towarzystwo; opinia taka jest wiążąca dla Zarządu,

8) Uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,

9) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lube jego władze,

10) Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady i niezastrzeżonych dla Zwyczajnego Zebrania Członków.

Zarząd Towarzystwa

§ 20.

1. Zarząd, będący najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi

Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Towarzystwa i reprezentuje je, a za swoje działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 6 członków, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez:

a) Członków zwyczajnych – 3 osoby,

b) Członków wspierających – 3 osoby.

3. Członkowie nowo wybranego Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

5. Do prowadzenia określonych spraw Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

6. Do zbadania spraw i problemów problemowych, organizacyjnych, ekonomicznych i innych, wynikających w trakcie działalności Towarzystwa oraz do opracowywania stosownych wniosków i postulatów Zarząd może powoływać jako swoje ciała doradcze rady, komisje, zespoły pomocnicze itp., określając jednocześnie ich skład oraz zadania.

7. Do reprezentowania Towarzystwa, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Towarzystwa, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 21.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) Prowadzenie spraw Towarzystwa zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentowanie Towarzystwa; prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Towarzystwa i reprezentowania go dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych,

2) Ustalanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,

3) Uchwalanie rocznego budżetu Towarzystwa,

4) Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, a także zasad i terminów ich wnoszenia oraz ulg i zwolnień od tych świadczeń; uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności jednomyślności przy obecności wszystkich członków Zarządu,

5) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia składników majątku Towarzystwa,

7) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

8) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania oraz skreślania i wykluczania członków; uchwała w sprawie przyjęcia członków wspierających wymaga dla swej ważności jednomyślności przy obecności wszystkich członków Zarządu,

9) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

10) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

11) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz działalności Towarzystwa,

12) Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej przez Towarzystwo – po uzyskaniu akceptacji stosownych wniosków przez Walne Zebranie Członków,

13) Określanie form i zasad współpracy z organizacjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi, którym bliskie są cele Towarzystwa,

14) Wykonywanie innych czynności i zadań nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§22.


1) Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Towarzystwa zgodnie z regulaminem Zarządu,

2) Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Towarzystwa. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zwykły zarząd, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

3) Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy jego członek.

4) Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zaproszeni na posiedzenie i co najmniej trzech jest obecnych, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Komisja Rewizyjna

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez:

a) członków zwyczajnych – 2 osoby,

b) członków wspierających – 2 osoby.

3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

6. Zasady działanie Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez tą Komisję.

§ 24.

1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Towarzystwa,

2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

4) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

5) Ocena sprawozdań składanych przez Zarząd Towarzystwa oraz składanie Walnemu Zebraniu Członków corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

6) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielanie lub odmowę udzielania absolutorium członkom Zarządu,

7) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8) Wykonywanie innych zadań i czynności, nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 25.

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy członek.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Komisji zostali zaproszeni na posiedzenie i co najmniej dwóch jest obecnych, w tym Przewodniczący Komisji. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Rozdział V
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 26.

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości nieruchomości oraz fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

1) Składki członkowskie i wpisowe,

2) Świadczenia pieniężne członków wspierających,

3) Darowizny, zapisy i spadki,

4) Dotacje,

5) Dochody z majątku Towarzystwa,

6) Dochody z ofiarności publicznej.

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, winny być przechowywane na rachunku bankowym Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.

4. Majątek Towarzystwa może być używany wyłącznie do realizacji zadań statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.

5. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki oraz opłatę wpisową według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

6. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

7. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Towarzystwa, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.

8. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich je organizowano, po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 27.
>

1. Inicjatorem zmian Statutu lub rozwiązania Towarzystwa może być Zarząd lub co najmniej 1/3 ogólnej liczy członków.

2. Zmiana Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga w pierwszym terminie kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie (wyznaczonym 60 minut później niż pierwszy termin) ) – tej samej większości głosów przy obecności co najmniej 40% ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania.

3. Podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r, Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855)

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 28.

1. Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 23 stycznia 2003 roku i wchodzi w życie z dniem wpisu Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Towarzystwa wydział gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

2. Zmiany Statutu wchodzą w życie po ich wpisaniu do rejestru, o którym mowa w ust. 1.